Hård kritik mot Sidas utvärderingsprocess


Biståndsminister: Ett tungt jobb med oregelbundna arbetstider. Foto: Paul Jeffrey/ACT-alliansen

Felaktigheter, feladresserade mail, dokument utan datum och sidhuvud. Kritiken är hård mot Sida från de organisationer som uteslutits som strategiska partners i det humanitära arbetet.
– Det här är ett hafsverk. Nu måste Sida göra om – och göra rätt! Säger Erik Lysén som är chef på Act Svenska kyrkan.
Vi publicerar här en del av mailkonversationen mellan Sida och Act Svenska kyrkan.

Som Global Bar Magazine tidigare rapporterat beslutade Sida att avsluta det strategiska partnerskapet med tre svenska organisationer genom ett mail som skickades den 7e juli. Processen var så hastig att Svenska Missionsrådet fick ett brev som i ett viktigt stycke var adresserat till Svenska kyrkan, ingen av handlingarna kan sägas uppfylla formella krav.

I brevet som skickades den 7e juli till ACT Svenska kyrkan skriver Susanne Mikhail som är biträdande avdelningschef för HUMASIEN:

”I ljuset av ovan mångbottnade analysarbete har Sida´s humanitära enhet som ansats att nu revidera arbetet med SvK då vi gör bedömningen att stöd från just det humanitära anslaget bör i än högre grad prioritera de organisationer som svarar specifikt mot de mest allvarliga behoven, även i svårtillgängliga områden, dvs kärnan av det humanitära imperativet. Även det humanitära resiliens-anslaget kommer att genomgå större revidering då fokus kommer att ligga på multisektoriella program med mätbara milstolpar för adressering av grundorsaker samt kriterier för hållbarhet. Det betyder att Sida-Hum kommer tyvärr inte ha möjlighet att ingå nytt avtal med SvK som sträcker sig utmed den nya strategiperioden.”

Brevet in sin helhet kan du läsa här

http://globalbar.se/wp-content/uploads/2020/09/Brev-ACT-7e-juli.pdf

När svenska kyrkan begärde ett mer utförligt svar skickade Sida den 28/7 en sammanställning över grunderna för uteslutningen. Brevet saknar Sidas brevhuvud och det framgår inte vem som sammanställt det.

http://globalbar.se/wp-content/uploads/2020/09/SVK-Sammanfattande-humanita-r-bedömning-2020-07-28-2.pdf

Därimellan har Erik Lysén på svenska kykan och Susanne Mikhail haft ett mailutbyte som andas en hel del irritation. Erik Lysén har också informerat Susanne Mikhail och Göran Holmqvist att mail även skickats till Sidas generaldirektör Carin Jämtin. Nedan publicerar vi delar av konversationen:

Den 8/8 skriver Erik Lysén:

”Vi noterar beskedet om att det är Sida HUMs avsikt att inte ingå nytt avtal om strategiskt partnerskap med oss, utan enbart förlänga nuvarande avtal t.o.m. 2022, något som vi djupt beklagar.   Vi konstaterar att de två motiveringsgrunder som du anger för beslutet, att arbeta med utsatta människor i de mest svårtillgängliga områdena och behovet av en multisektoriell ansats för ökad hållbarhet, inte är tydliga för att vi ska kunna förstå ditt beslut. Tvärtom, vi anser att vi just på dessa områden är starka och har en stor del av vårt mervärde, både med Sida-finansiering och egna insamlade medel.  Som du vet, vi arbetar exempelvis i Syrien, Kismayu i Somalia och i Sudan, med egna medel, trots att Sida HUM avslog våra insatser i dessa svårtillgängliga områden.  Dessutom samordnar vi alltid våra insatser med andra partner i tvärsektoriella ansatser,  inte minst inom ramen för ACT alliansen. 

Vi noterar också att SMR har fått ett likadant mail med exakt samma motiveringsgrund, inklusive felskrivning av Svenska kyrkan i beskedet till dem, vilket antyder att ni inte har gjort någon skillnad mellan två helt olika humanitära aktörer.

Vi vill gärna ha ett möte med dig och Göran Holmqvist så snart som möjligt för att bättre förstå hur ni har resonerat, och vilken bild ni har av vårt arbete. ”

Den 10/7 svarar Susanne Mikhail:

”Självfallet är beslutsunderlagen organisationsspecifika. För vissa organisationer har det handlat om responsen i fält tex svårigheter att visa tydliga resultat (både gällande det humanitära men även resiliensinsatser). För andra har det handlat om god verksamhet men inte inom ramen för det mest prioriterade / relevanta för den specifika målgruppen. Men sedan har det det för vissa organisationer handlat om mervärdet med flertalet mellanhänder – dvs en lång kedja av organisationer innan medlen når implementerade part. Så självfallet beskriver beslutsunderlagen hur vi resonerar kring respektive organisation.

Som du vet Erik tillbringar den humanitära enheten ca 300 arbetsdagar per år i fält. Detta förutom växeltjänsterna som sammanlagt tillbringar ca ytterligare 250 dagar i fält. SvK samarbetsorganisationer har besökts i nästintill samtliga kontexter och samtal förts med SvKs partner i fält och än viktigare med den drabbade målgruppen.

Jag säger detta för att försäkra dig Erik om att ett omfattande analysarbete har först inför dessa beslut. ”

Den 14/7 skriver Erik Lysén:

”Hej Susanne,
Tack för ditt svar.  Jag tror vi behöver gott om tid för att diskutera igenom det beslutsunderlag som ni i god tid ska dela med oss innan årsmötet.  Jag noterar att du nu anför tre nya typer av motiveringar, dock utan specifik hänvisning till Act Svenska kyrkan, som grund för de organisationsspecifika besluten.  Totalt har du nu anfört fem olika generella motiveringar, som verkar ligga till grund för att avsluta partnerskapet med oss. Jag tänker att i själva innebörden av ”strategiskt partnerskap” ingår att i fortlöpande dialog dela gjorda observationer för att möjliggöra för den strategiska partnerorganisationen att anpassa sig och förbättra de delar som är svaga.  Det upplever vi inte har skett i vårt fall, i alla fall inte på en nivå där det blir klart för oss att ni har haft allvarliga synpunkter på vår verksamhet som strategisk partner.”

Den 20/7 svarar Susanne Mikhail

”Hej Erik
Jag vill med detta meil enbart bekräfta att jag mottagit nedan meil och att det sammanfattande underlaget delas med er inom en vecka. Processens gång beskrevs tydligt i det meil jag skickat 7 Juli, dvs att underlag delas inför Årsmötet. Vi ämnade att dela underlaget 2 veckor innan det mötet. Vi delar det nu än tidigare enligt önskemål, och hoppas på att ca 5 veckor ger er den framförhållning som önskas. Utöver att vi nu skickar underlagen tidigare än planerat föreslår jag att vi nu håller oss till den process vi tidigare föreslagit.

Tyvärr har innehållet i ditt brev lett till starka reaktioner bland humanitära medarbetare på Sida. Självfallet är det så att bedömningskriterierna är många (inte olika), och att därmed vi gjort en helhetsbedömning i varje enskilt fall. 

Vänligen 
Susanne

Den 21 juli skriver Erik Lysén på nytt:

Jag beklagar om innehållet i mitt mail har väckt starka reaktioner bland medarbetarna.  Jag tar gärna emot återkoppling om vad det är som väcker så starka reaktioner, men låt oss ta det på årsmötet.  På samma sätt hoppas jag att du förstår att ett besked om ett avslutat strategiskt partnerskap, som ges precis när medarbetarna på vår humanitära enhet går på semester, också väcker mycket starka reaktioner.  Detsamma gäller för alla de samtal som vi har fått från implementerande partner och rättighetsbärare i fält, som blivit helt tagna på sängen av detta besked.” 

Slutligen, i sitt svar till Sida den 27/8 och som i sin tur är ett svar på det dokument Sida skickat ut en månad tidigare, skriver ACT Svenska kyrkan bl a:

http://globalbar.se/wp-content/uploads/2020/09/200827-svar-från-act.pdf

Styrkan i underlagen för bedömningen I underlaget för beslutet tydliggörs att det framför allt är fyra olika delar som ligger till grund för bedömningen, ITAD:s utvärdering, Sidas humanitära handläggare i Stockholm, fokalpersoner på ambassaderna och Sidas interna behovsanalyser. Vi konstaterar i det sammanhanget att ITAD:s utvärdering baseras på verksamhet i fem kontexter, där vi enbart har haft Sidastöd i en – Sydsudan. 

Lokalisering Av beslutsunderlaget framgår en syn på lokaliseringsagendan som delvis skiljer sig från vår. För Act Svenska kyrkan är detta en nyckelfråga för effektivitet och kvalitet och ett ansvarsfullt genomfört humanitärt bistånd. Underlaget hänvisar bland annat till att arbete genom och kapacitetsbyggnad av de drabbades egna strukturer (communities) och lokala partners kräver närvaro på plats. Vi menar att de drabbade själva och lokala partners inte blir ”first responders” genom kapacitetsbyggnad, de är ”first responders” för att de är där när en humanitär kris inträffar och därför börjar arbetet från dag 1.

Vidare definierar Sida resiliens i detta sammanhang såsom stöd som har till syfte att ”adressera grundorsaker genom hållbara lösningar som med tiden minskar de humanitära behoven och därmed det humanitära biståndsberoendet” vilket inte är en definition som gjorts tydlig för oss, och som skiljer sig från exempelvis den som ECHO tillämpar. Vi har jobbat med definitionen ”resiliens är förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas” vilket vi uppfattat att Sida tidigare varit överens med oss om. 

Hård kritik mot studie
En stor del av organisationernas invändningar handlar om en studie som gjorts av det engelska konsultföretaget ITAD och som utgör en av grunderna för Sidas beslut. ITAD-studien har cirkulerat i många versioner och är enligt organisationerna bristfällig, bland annat därför att det inte varit möjligt att genomföra de planerade fältbesöken.

I den version av studien som Global Bar Magazine fått sig tillsänt från Sida saknas den poängsättning som gjorts av de olika organisationerna och som i hög grad ligger till grund för Sidas beslut. Utvärderingen är också daterad 31 juli, alltså flera veckor efter det att beslutet skickades ut.

Allt detta leder fram till ett antal frågor:

Vem fattade beslutet?
De mail som skickades ut av Sida skrevs av chefen på den humanitära enheten med kopia till chefen för HUMASIEN Göran Holmqvist. Flera av de personer vi pratat med ifrågasätter om ett så långtgående beslut kan fattas av en chef på denna nivå. Dessa är så stora frågor att Sidas GD och styrelse bör yttra sig, menar de vi pratat med. Den nuvarande chefen Susanne Mikhail ska dessutom sluta inom kort och Sida söker i en annons hennes efterträdare.

Har Sida avslutat samarbetet eller inte?
Den som läser mailen från Sida har svårt att tolka dem på ett annat sätt än att samarbetet avslutats, men Sidas enhetschef säger i svaret till Global Bar Magazine att samarbetet inte avslutas nästa år, däremot nämner hon inte det strategiska partnerskapet i sitt svar, det som är fokus för de tidigare mailen.

Är Sidas generaldirektör informerad?
Sidas generaldirektör har enligt den korrespondens vi tagit del av informerats av Erik Lysén, men har hon tagit ställning i frågan? Global Bar Magazine har sedan i fredags sökt Carin Jämtin för en intervju.

Varför ändrar Sida arbetssätt mitt under en strategiperiod? 
Det svenska humanitära arbetet har hittills byggt på en kombination av snabbt och långsiktigt, av internationella jättar och lokal förankring, det som kallas Triple Nexus och där Sverige har en framträdande roll globalt. Nu ändras detta plötsligt över en natt och Sida dömer ut den modell man hittills arbetat med, utan att ge organisationerna en chans att återkoppla.

Det måste vara ordning och reda!
Erik Lysén skräder för sin del inte med orden när han dömer ut processen som han anser till stor del bygger på anekdotisk bevisföring och rena felaktigheter:

– Sida har visserligen en ganska långtgående beslutsdelegering, men det måste vara ordning och reda på processen! I mina och de andra organisationernas ögon fick vi ett tydligt beslut med mailet den 7e juli och när jag sedan skriver att beslutet saknar djupare motivering får jag som svar att mitt tonläge skapat stor upprördhet på den humanitära enheten. Samtidigt verkar Sida inte ha någon förståelse för hur det känns för alla lokala partners som arbetar inom Act-alliansen att få detta besked, säger han.

David Isaksson

Läs också: Så fungerar det humanitära biståndet i Kongo-Kinshasa

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.