Ny humanitär strategi – men Sidas beslut ligger fast


Personer bär säckar över en bro
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser i Bangladesh efter de största översvämningarna i landet på flera år. Foto: Paul Jeffrey/ACT-alliansen

Trots att regeringen beslutat om en ny strategi för det humanitära biståndet där det tydligt anges att lokala resurser ska tas till vara och att humanitärt arbete ska samverka med det långsiktiga biståndet så ligger Sidas beslut om att avsluta samarbetet med tre svenska organisationer fast.
– Vårt sätt att arbeta är helt i linje med den nya strategin, därför tycker vi fortfarande att det var förhastat av Sida att fatta så långtgående beslut bara några månader innan den nya strategin antogs, säger Erik Lysén, Chef på Act Svenska kyrkan och en av de organisationer som nu förlorar sin status som strategisk partner i det humanitära arbetet.

I december beslutade regeringen om en ny strategi för det humanitära biståndet för åren 2021-2025. I ett pressmeddelande skriver UD:

Under strategiperioden kommer Sida att särskilt att arbeta för att bidra till ökat skydd för krisdrabbade människor som befinner sig i svårtillgängliga områden och att öka kapaciteten och effektiviteten i det humanitära systemet. Detta ska genomgående ske i samverkan med lokala aktörer. Sida ska vidare verka för att ett jämställdhetsperspektiv inkluderas i den humanitära responsen och bidra till att möta klimatförändringars påverkan på humanitära kriser. Sida ska också verka för att stärka samverkan mellan humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande i syfte att bidra till att på sikt minska beroende av humanitärt bistånd och stärka människors förmåga att själva försörja sig långsiktigt. Inom ramen för detta arbete ska underfinansierade sektorer såsom utbildning särskilt uppmärksammas.

Global Bar Magazine har i tidigare artiklar granskat hanteringen av det humanitära partnerskapet som började med att tre organisationer mitt i sommaren 2020 fick ett mail där de kort och gott fick veta att samarbetet skulle upphöra. Därefter följde dokument som inte var av den formella karaktär som är brukligt när Sidas beslut ska kommuniceras. 

En av dem som reagerade då var Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, en av de tre organisationer som nu skulle få se sitt samarbete med Sida avslutat:
– För vår del är den nya strategin intressant, eftersom den så tydligt nämner det vi kallar lokaliseringsagendan vilken innebär att lokala organisationers resurser tas till vara i hjälparbetet – och det är just där som våra partners finns, konstaterar han. 

Enorma behov
FN har signalerat att de humanitära behoven i världen kommer att växa med 40 procent under 2021. Sverige är en stor givare till det humanitära systemet och under december fattade regeringen också ett beslut om en ny strategi för samarbetet med FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd (OCHA). Beslut har också tagits om ökat stöd genom flera olika organisationer. 

– I dagsläget har vi 80 miljoner flyktingar i världen och antalet kommer sannolikt att fortsätta öka. Pengarna kommer inte att räcka, därför krävs det att vi ställer om vårt sätt att arbete så att det humanitära arbetet blir mer sektorsöverskridande, mer förebyggande – och framför allt mer lokalt. Det här står också tydligt i den nya strategin. Jämställdhet och SRHR-frågor har också fått ökat utrymme, vilket är glädjande, säger Erik Lysén och fortsätter:

– Det finns också tydliga skrivningar om hur Sida ska främja dialog med svenska civilsamhället som UD ser som en viktig resursbas. Därför blir det lite ironiskt att Sida hade så bråttom att avsluta samarbetet med tre organisationer när de visste att den nya strategin skulle komma. 

Det Erik Lysén bland annat syftar på är följande stycke ur strategin:

Sidas humanitära verksamhet har ett tätt samarbete med en rad svenska aktörer. Att främja dialog och samverkan med den svenska resursbasen inom det humanitära biståndet är en viktig del i Sidas humanitära verksamhet. Sida har vidare ett ansvar att medverka till att utveckla förutsättningarna och kapaciteten för den svenska resursbasen att verka. Samarbetet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör tillvaratas.

Sida bekräftar för Global Bar Magazine att det tidigare beslutet ligger fast, vilket innebär att det nuvarande stödet genom Act Svenska kyrkan kommer att halveras 2021 för att ytterligare halveras 2022. Därefter upphör det strategiska partnerskapet helt.

– Samtidigt ser jag ett intresse från Sidas humanitära enhet för att föra en dialog med oss, inte minst därför att vi är starka på den typ av lokalt arbete som efterfrågas, konstaterar han.

I en skriftlig kommentar säger Sida:
Sida kommer att operationalisera den nya humanitära strategin under första kvartalet 2021 och då kommer vi se hur den påverkar vårt arbete. Men välkomnar att den nya strategin har kvar huvudmålet att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet med fokus på  dels förbättrad förmåga att tillgodose skydd och assistans för krisdrabbade människor, dels ökad kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet.

David Isaksson

Texten har uppdaterats 19.00 18/12

Läs också: intervju med Joachim Beijmo, biståndschef i Kongo (DRC).

Fakta
Att stärka det lokala humanitära stödet, den så kallade lokaliseringsagendan, är ett av tio mål inom Grand Bargain, en överenskommelse som slöts vid det humanitära FN-toppmötet i Istanbul 2016, när länder och civilsamhällesorganisationer satte upp mål och åtaganden för hur den humanitära sektorn ska kunna förbättras inom olika områden.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.