Mångfald i biståndet: De flesta saknar strategi


Illustration: Shutterstock

De flesta organisationer som svarat på vår enkät saknar en egen strategi för mångfaldsarbetet. Det är också få organisationer som genomfört egna mätningar eller kartläggningar av mångfalden. Däremot så finns det en tydlig ambition hos de flesta organisationer att göra något. 

Frågan vi ställde: Har ni vid något tillfälle tidigare utvärderat/analyserat/studerat mångfalden inom er organisation? 

Act Svenska kyrkan
Vi har tyvärr ingen strategi för mångfaldsarbetet, men frågan har under våren lyfts av den internationella chefen i ledningsgruppen för Act Svenska kyrkan. Ledningsgruppen noterar att situationen måste åtgärdas, inte bara på ledningsnivå utan också inom hela internationella avdelningen. 

Röda korset
Mångfaldsfrågan synliggöras inom flera av Svenska Röda Korsets styrdokument som t ex vår hållbarhetspolicy och antidiskrimineringspolicy och 2019 fattade vår motsvarighet till årsmöte (Riksstämma) beslut för att öka mångfalden bland våra frivilliga som är basen i vår organisation. När det gäller utvärderingar och mätningar av mångfalden inom vår Svenska Röda Korset så handlar det både om mångfalden bland våra frivilliga och inom tjänstemannaorganisationen. Vi arbetar med att ta fram indikatorer för att bättre mäta mångfalden bland frivilliga och förtroendevalda, men svårigheterna med frivilliga och förtroendevalda är att ställa relevanta frågor utan att kränka någons integritet eller identitetsuttryck. 

Plan Sverige
För ett och ett halvt år sedan gjorde vi en grundläggande analys tillsammans med både chefer och medarbetare för att se hur vi arbetade med likabehandling inom organisationen. Vi kunde konstatera att vi har mycket kvar att göra. Vi tog också hjälp av SCB för att se hur stor andel av våra anställda som hade utländsk bakgrund och det var då 23 procent. 

Action Aid
Vi gör en analys varje år inför årsmötet då styrelseledamöter ska väljas. Dels gör styrelsen en egen analys, dels gör valberedningen en analys och utgår i sitt arbete från våra Riktlinjer för Valberedningen (som togs fram 2017) som vägleder hur styrelsens sammansättning bör se ut. Mångfald är en viktig del i detta.

We Effect
Det har inte gjorts någon formell utvärdering eller analys av mångfald utöver vad som är lagstadgat. Frågan om mångfald har identifierats som viktig av ledningsgruppen och flera åtgärder har genomförts under senare år. Däremot har vi inte arbetat tillräckligt systematiskt och därför har vi beslutat att en handlingsplan ska finnas på plats i slutet av året. Handlingsplanen kommer att innehålla en kartläggning och kompetenshöjande insatser, vilka sedan ska ligga till grund för att utforma vår strategi för ökad mångfald. 

Läkare utan gränser
I Sverige för vi ingen statistik på andelen kontorsmedarbetare eller fältarbetare som kodas som vita eller icke-vita. Vi kan bara göra en ungefär uppskattning utgående från de uppgifter vi har. Vi skulle uppskatta att ungefär 12-15 procent av våra kontorsanställda är kodade som icke-vita. Av dessa har runt 17 procent utomeuropeisk bakgrund. 

Rädda Barnen
Rädda Barnen jobbar kontinuerligt med mångfald och inkludering och just nu pågår ett arbete med att uppdatera vår mångfaldsplan, som vi ska fastställa under Q3. Utifrån diskrimineringsgrunderna så är det nyckeltal vi följer inom mångfald framförallt kopplat till kön. Och självklart ev anmälningar inom arbetsmiljö och diskriminering. Vi vet att vi behöver göra mer i frågan för att bli en organisation som speglar det svenska samhället i stort. Vad gäller inkludering har vi en fråga i vårt månatliga medarbetarenkät där vi har särskilt fokus på ”Personer med alla typer av bakgrund behandlas rättvist på Rädda Barnen”. Denna enkät följs upp på alla enheter och samtidigt jobbar vi med att uppdatera vår mångfaldsplan utifrån bland annat de svar vi fått från enkäten. 

WWF
Ja, i samband med framtagandet av en jämlikhets- och mångfaldsplan 2017-2020. Vi gör dessutom årliga uppföljningar av utvecklingen både när det gäller mångfald och könsfördelning.

IM
Vi har vid ett flertal tillfällen tittat på olika aspekter av mångfald inom IM. Förstår att ni här fokuserar på den etniska mångfalden, vilket är något vi tittar på och arbetar med regelbundet. 

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.