Ekocid kan bli ett internationellt brott


Skräp fyller Vietnams stränder. Kan de ansvariga ställas till svars? Foto: David Isaksson.

Ekocid innebär storskalig miljöförstöring. Nu kräver allt fler att Internationella brottmålsdomstolen (ICC) inkluderar ekocid bland internationella brott. Detta skulle betyda att ansvariga kan ställas inför rätta.

ICC tar upp brott som faller under fyra kategorier: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och aggressionsbrott (bombardemang av en stats väpnade styrkor mot en annan stats territorium eller anfall av en stats väpnade styrkor mot en annan stats land-, sjö- eller luftstridskrafter). Nu växer stödet för att ett femte brott läggs till, nämligen ekocid.

Ekocid är olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med vetskap om att det är mycket sannolikt att dessa handlingar kommer att orsaka allvarliga och omfattande eller långvariga skador på miljön.

– Den kris som vi står inför när det gäller klimat, biologisk mångfald och föroreningar – med rekordstora skogsbränder, dödliga värmeböljor, översvämningar och stigande havsnivåer – är helt klart också en global kris för de mänskliga rättigheterna, med allvarliga konsekvenser för åtnjutandet av rätten till liv, mat, hälsa, boende och så vidare, för nuvarande och framtida generationer, säger Lisa Oldring, oberoende rådgivare inom juridik och politik med inriktning på internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Om ekocid blir en egen brottskategori skulle det betyda att de högst ansvariga för beslut som riskerar att leda till storskalig miljöförstöring kan ställas inför rätta, antingen i sina hemländer eller i Haag. Ett tillägg till Romstadgan (som reglerar ICC:s verksamhet) kan införas genom att någon eller några av de stater som är parter till Romstadgan kräver det. För att tillägget ska träda i kraft krävs stöd av 2/3 majoritet, för närvarande 82 stater. avses i denna stadga olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med insikt att det finns en påtaglig sannolikhet för allvarliga och antingen vidsträckta eller långsiktiga skador för miljön som orsakats av dessa handlingar.

I juridiska termer har den oberoende expertpanel som sammankallats av stiftelsen Stop Ecocide, på initiativ av parlamentariker i Sverige, föreslagit följande definition av ekocid:

"olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med vetskap om att det finns en betydande sannolikhet för att allvarliga och antingen omfattande eller långvariga skador på miljön orsakas av dessa handlingar".

Panelens definition är avsedd att tjäna som grund för staternas övervägande av en ändring av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, vilket skulle innebära att ekocid inkluderas i stadgan som ett brott av internationellt intresse.

Det finns klara fördelar att anlägga ett människorättsperspektiv när man analyserar ekocid, menar Lisa Oldring:

– Med hjälp av ett människorättsperspektiv kan man belysa dessa effekter och ge en inblick i de mänskliga konsekvenserna av miljöförstöring - och i synnerhet dess oproportionerliga inverkan på människor i utsatta situationer, konstaterar hon.

Att sätta in ekocid i mänskliga rättighetsperspektiv skulle också kunna innebära att de individer och samhällen som är djupt påverkade av miljöförstöring utesluts från beslutsprocesser kring klimat- och miljölösningar.

– Genom att betrakta ekocid genom ett människorättsligt perspektiv kan man på detta sätt se till att man tar hänsyn till den miljöförstörande handlingens hela inverkan. Ett svar som fokuserar på dem som påverkas mest av brottet har de bästa möjligheterna att uppnå miljö- och klimaträttvisa, fortsätter Lisa Oldring.

Kan ekocid jämställas med andra folkrättsbrott? Illustration: Shutterstock

Vad kan ICC göra?
Hur kan ekocid läggas till som det femte brottet under Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion –  och vad skulle det innebära i praktiken?

Alla stater som har ratificerat Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen kan föreslå en ändring, men minst två tredjedelar av ICC:s medlemsstater måste stödja ändringen för att ekocid ska kunna erkännas som ett internationellt brott vid sidan av folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggression. Brottet ekocid skulle då bli effektivt för varje stat som ratificerar det.

– Inrättandet av ett internationellt ekocidbrott enligt ICC-stadgan skulle innebära att enskilda personer skulle kunna hållas ansvariga – på internationell nivå – för extrema miljöskador, på samma sätt som individuellt ansvar för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna skapades genom tidigare internationell straffrätt. Detta skulle innebära att personer som omfattas av ICC:s jurisdiktion skulle kunna åtalas för handlingar som utgör ekocid, vilket skulle införa en nivå av personligt ansvar och i slutändan ge en effektiv och verkställbar avskräckande effekt, säger Lisa Oldring.

123 stater har anslutit sig till Romstadgan. I december 2022, när konventionsstater träffas på nytt, kan någon av medlemsländerna föreslå lagförslaget som en ändring av Romstadgan, som är det fördrag genom vilket ICC inrättades. Det krävs en två tredjedels majoritet (82 stater) eller en översynskonferens för att lagen ska kunna antas.

ICC:s femte brottskategori?
En lag om ekocid har diskuterats i årtionden. En av dem som redan 1972 lyfte frågan var Olof Palme, vilket skedde vid FN:s miljökonferens i Stockholm 1972.

Olof Palme nämnde redan då gränsöverskridande kärnkraftsolyckor, stora oljeutsläpp och avskogning i Amazonas som potentiella exempel på ekocid, men på en mindre skala även det olagliga dödandet av en viktig skyddad art, till exempel de två återstående vita noshörningarna i norr.

I samband med konferensen Stockholm +50 som arrangeras i juni 2022 hålls också ett seminarium kring ekocid.

Ekocidjuridik i praktiken
Många anser att brottet ekocid endast bör tillämpas på de allvarligaste skadorna, orsakade av oljeutsläpp, djuphavsbrytning, industriell boskapsuppfödning och utvinning av tjärsand och liknande.

Samtidigt så kan företag inte åtalas enligt internationell straffrätt, som endast gäller individer. ICC kan därmed inte åtala företag, även om denna fråga diskuteras av experterna. Så vem är individen som är ansvarig för ekocid-brottet? I praktiken kommer standarden för ekocidbrottet kräva av de som fälls hade kunskap om att det finns en betydande sannolikhet för betydande skador. Även försummelse inkluderas, liksom falsk rapportering från företag, exempelvis i hållbarhetsrapporter.

Intressant nog har floder tillerkänts oberoende juridiska rättigheter i Kalifornien, Nya Zeeland och Ecuador. Och interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter har kommit med intressanta uttalanden i riktningen att naturen bör ha juridisk status.

I juni 2021 kom en internationell expertgrupp fram till en definition av ekocid. Definitionens kärnpunkt är det är olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med vetskap om att det finns en betydande sannolikhet för allvarliga och antingen omfattande eller långvariga skador på miljön. Det finns inget krav på mänsklig skada i definitionen.

Ekocidrörelsen har fått ett uppsving efter det relativa misslyckandet i det senaste toppmötet i Glasgow. Kriminalisering av ekocid skulle tvinga staterna att anta lagstiftning och ställa enskilda personer till svars.

Frågan om ekocid kommer med andra ord att bli allt viktigare i framtiden.

Tomas Nordberg

Här kan du följa ett webbinarium på temat den 17/5: https://www.palmecenter.se/end-ecocide-to-speed-up-the-green-transition/

Fortsätt läsa för endast 49 kr/mån!

Du läser nu en av tre gratis artiklar innan du bestämmer dig för att bli prenumerant. För att läsa mer om våra prenumerationer klickar du här.

Köp prenumeration

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.