Debatt: Tvångsmedlemskap underminerar biståndsdebatt


Martin Uggla, Östgruppen

För att ta del av statliga anslag som har till syfte att främja oberoende debatt tvingas nu organisationer ansluta sig till ForumCiv och därmed också stödja organisationens idéprogram och arbetssätt. Detta kan inte anses vara förenligt med Sidas myndighetsutövning och det syfte som finns bakom anslaget. Det skriver Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

För att kunna ta del av det statliga anslag som har till syfte att främja oberoende debatt och granskning av svensk biståndspolitik tvingas enskilda organisationer nu paradoxalt nog att genom medlemskap stödja biståndsorganisationen ForumCIVs idéprogram och arbetssätt. Sidas myndighetsutövning mister därmed sin opartiskhet och blir i stället ideologiskt styrd. 

Svenska civilsamhällesorganisationer som vill granska, diskutera eller informera om svenskt bistånd kan söka statlig finansiering till detta. Det statliga stödet regleras av en strategi för informations- och kommunikationsverksamhet som regeringen antog 2016. Syftet anges där vara ”att informera om svenskt utvecklingssamarbete, samt att främja öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande i Sverige för en rättvis och hållbar global utveckling”.

I strategins mer specificerande delar betonas att verksamheten ska präglas av oberoende, objektivitet och saklighet.

Biståndet förmedlas konkret genom ett antal ”strategiska partnerorganisationer” som biståndsmyndigheten Sida har utsett. Enskilda organisationer söker medel via dessa. En organisation som inte har en naturlig hemvist och därmed inte är medlem hos någon särskild partnerorganisation är därvid hänvisad till att söka medel hos ForumCiv (tidigare Forum Syd), som alltså fullgör detta myndighetsuppdrag vid sidan av sina egna biståndsprogram och biståndspolitiska påverkansverksamheter.

I december 2020 beslutade emellertid ForumCiv att man i fortsättningen endast kommer att ge bidrag till sina egna medlemsorganisationer. För att kunna ta del av de statliga medel som ForumCiv förmedlar måste man alltså ställa sig bakom just ForumCivs biståndsideologi, även om man i grunden har en helt annan syn på biståndspolitiken. 

De idéer som ForumCiv bekänner sig till är i de flesta avseenden måttligt kontroversiella. Men organisationen har ändå en viss ideologisk profil, där man i sitt policyarbete exempelvis fokuserar på maktstrukturer snarare än på andra utvecklingsfaktorer. Man tar också ställning i biståndspolitiska dilemman och målkonflikter. Detta är förstås fullt legitimt, och att man dessutom gärna ser fler medlemmar som stödjer det är begripligt. 

Men att Sida kan acceptera tvångsanslutning till en idéburen organisation som villkor för tillgång till statliga biståndsmedel är svårare att förstå. Det handlar alltjämt om myndighetsutövning, där ideologisk hemvist inte bör tillåtas spela någon roll. Och det är särskilt anmärkningsvärt när ett av syftena med anslaget är att främja en oberoende och öppen debatt om biståndets funktion och inriktning.

I sin egen kommunikation om beslutet uttrycker ForumCiv en tro på att medlemskravet kommer att öka organisationens legitimitet, genom att fler ställer sig bakom dess vision och arbetssätt. När det som i detta fall handlar om ett påtvingat medlemskap lär dock resultatet bli det motsatta. Förhoppningsvis inser ForumCiv detta och omprövar sitt beslut.

Om inte så sker bör Sida reagera och stoppa förändringen. Det är oacceptabelt om statlig myndighetsutövning görs beroende av enskilda aktörers politiska uppfattning.

Martin Uggla
Ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.