Riksrevisionen: Sida måste fokusera mer


Sida behöver bli bättre på att redovisa viktiga prioriteringar i sin verksamhet, så att det blir tydligt vad som har motiverat val av samarbetspartner i olika biståndsprojekt. Samtidigt behöver regeringens styrning bli tydligare och mer fokuserad. Det menar Riksrevisionen i en ny granskning.

Sida förmedlar årligen cirka 26 miljarder kronor i internationellt bistånd. Merparten går till biståndsinsatser som utförs av andra aktörer. Riksrevisionen har därför granskat om regeringen och Sida skapat förutsättningar för effektiva val av samarbetspartner och biståndsformer, och om Sidas val är väl underbyggda.

Granskningen visar att Sidas interna styrning och stöd i huvudsak fungerar väl, men att det är otydligt vilka övergripande vägval och prioriteringar som ligger bakom en stor del av Sidas val av samarbetspartner och biståndsformer.

En central fråga för rapporten är frågan om strategier. Riksrevisionen skriver:

Sidas verksamhet styrs i hög grad av regeringsbeslutade strategier, utöver myndighetens instruktion och regleringsbrev. Strategierna är antingen geografiska eller tematiska och de styr vilka länder, regioner och tematiska frågor som Sida ska arbeta med. I strategierna anger regeringen de mål som ska uppnås, det vill säga vad som ska uppnås inom en viss strategi. Hur målen ska uppnås ska den eller de myndigheter som får i uppdrag att genomföra strategin ansvara för. Strategierna är därmed en central del av regeringens styrning av biståndet, samtidigt som de ansvariga myndigheterna har det huvudsakliga ansvaret att genomföra dem. Strategierna gäller i normalfallet i fem år och har en total budget angiven för hela strategiperioden. Sida ansvarade för genomförandet av strategier år 2020.

Samtidigt är Riksrevisionen kritisk till det sätt som strategierna styr Sidas arbete. De strategier som regeringen har beslutat om inom biståndet är omfattande och innehåller många olika styrsignaler. Till exempel innehåller de olika stödområdena ofta flera olika teman, och strategiernas mål kan bestå av flera mål i ett. Dessutom förekommer det att regeringen inkluderar ytterligare styrsignaler på olika nivåer. Sammantaget försvårar detta Sidas arbete.

Ur rapporten:

Regeringens styrning genom strategier är alltså bred och flexibel och ger Sida ett visst handlingsutrymme att göra prioriteringar inom ramen för strategin och att anpassa verksamheten till rådande förhållanden. Men strategierna är också omfattande och innehåller många styrsignaler, vilket bidrar till att styrningen blir otydlig och ofokuserad. Det gör det svårare för Sida att ha en helhetssyn i genomförandet och att göra egna prioriteringar, enligt vår granskning. 

Och längre ner i rapporten:

Flera intervjupersoner menar därför att färre eller mindre specifika mål skulle ge större utrymme för Sida att anpassa genomförandet efter egen analys och till kontexten. Det skulle också skapa bättre möjligheter för Sida att välja insatser som möter flera mål samtidigt och som kan vara ömsesidigt förstärkande för målen. Det kan innebära att Sidas förvaltningsresurser används mer effektivt, men också att verksamheten bidrar till högre måluppfyllelse.

Testa en prenumeration! Du har två veckor på dig att bestämma dig! https://globalbar.se/produkt/prenumeration-2/

– Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer. Många av Sidas val har därför inte varit tillräckligt väl underbyggda, säger Vanessa Liu, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande från Riksrevisionen.

Riksrevisionen bedömer att Sida behöver tydliggöra och dokumentera sina vägval och prioriteringar för att kunna göra effektiva val i framtiden. Det skulle också förbättra möjligheterna till uppföljning och lärande.

Riksrevisionens slutsats är att regeringen bör avgränsa stödområdena, minska antalet mål i strategierna samt formulera målen på övergripande nivå. Därigenom skulle Sida ges ett större utrymme att anpassa genomförandet av strategierna utifrån sina egna bedömningar.

Riksrevisionens rekommendationer i korthet

Regeringen rekommenderas att säkerställa tydligare och mer fokuserade strategier genom att:

  • ange tematiskt avgränsade stödområden
  • begränsa antalet mål
  • formulera målen på övergripande nivå.

Sida rekommenderas bland annat att redovisa och motivera de övergripande vägval och prioriteringar som görs för att bidra till strategiernas mål.

Sida bör dessutom säkerställa att lärdomar från tidigare insatser tas tillvara, särskilt vid val av nya samarbetspartner och biståndsformer.

Läs rapporten i sin helhet här

Redaktionen.

Lyssna också på:

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.